Vår politik | Sverigedemokraterna i Götene
Välkommen till SD Skara-Götene

Vår politik

 götenelogga

 

Vision

 

Sverigedemokraterna är ett parti med en Sverigevänlig politik som står upp för välfärden.

Vi prioriterar behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning.

 

Sverigedemokraternas i Götene vill arbeta för en välfungerande och välmående kommun vars grund ska byggas på trygghet, tradition och gemenskap för ung såsom gammal.

För att lyckas måste kommunens invånare känna delaktighet och inflytande i beslut som rör deras liv, både i vardag och i framtid.

Vi värnar också om vår vackra natur, fina landsbygd och vår historia.

 

 


Trygg och utvecklande barnomsorg och skola

                                                                                        

Vi prioriterar våra resurser till förskola och skola eftersom den lägger en viktig grundför barnet och den unga människans utveckling och framtid.

 

–          Skolan skall stimulera till inlärning och gemenskap med respekt för alla.

–          Mindre barngrupper med bibehållen pedagogiskt utbildad personalstyrka.skola

–          Behöriga lärare ser vi som en självklarhet både i förskolan som skolan.

–          God,  näringsrik och i första hand närproducerad mat enligt svenska djur- och miljöskyddsregler skall serveras på våra förskolor och skolor.

–          Skolbibliotek med ett brett utbud av böcker och media skall finnas för att

stimulera det svenska språket.

–          Resurser skall finnas för att erbjuda stöd på ett tidigt stadium för barn med särskilda behov.

–          Medelbetyget för elever ska höjas för att stimulera till högre utbildning.

–          Utöka idrottsundervisningen för grundskolans elever till något moment varje dag.

–          Mattelyftet, satsning på lärarledd extrastöd till matematik.

–          Vi vill stödja och utveckla de lokala byskolorna som har en viktig roll som naturlig mötesplats och utvecklingsgenerator för landsbygden.

 

 

En levande och livskraftig landsbygd

 

En verklighetsanpassad landsbygds- och miljöpolitik ska eftersträvas så att vi kan lämna över en attraktiv kommun till kommande generationer.

 

–          Värna om närhet och underlätta för lokala företag i våra offentliga upphandlingar av tjänster och livsmedel.

–          Stödja bildandet av fiber- och vatten/avloppsföreningar på landsbygden.

–          Satsning på cykel- och ridleder för att gynna turismen och underlätta för miljövänliga transporter.lantbruk

–          Mer återvinningsstationer på landsbygden.

–         Vi vill stödja och utveckla de lokala byskolorna som har en viktig roll som naturlig mötesplats och utvecklingsgenerator för landsbygden.

 

 

En värdig ålderdom samt god vård och omsorg av gamla och sjuka

 

Ett välfärdssamhälle som Sverige skall ta hand om våra äldre som byggt och skapat vår välfärd.

 

–          Förebyggande vård inom hälso- och sjukvård för bättre folkhälsa och livskvalité.

–          Öka antalet trygghetsboenden så det finns för alla kommuninvånare som så önskar.

–          Äldre vårdtagare ska i möjligaste mån ges möjligheten att bo med sin make/maka.

–          God, näringsrik och närproducerad mat enligt svenska djur- och miljöskyddsregler.

–          Maten skall tillagas så nära boendet som möjligt.äldreomsorg

–          Gratis trygghetslarm till äldre än 75 år.

–          Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte av uppgifter.

–          Verka för att en ambulans stationeras i Götene.

 

 

Ökad trygghet på gator och torg

 

Att känna trygghet i samhället för ung som gammal ska vara en självklarhet.

 

–          Ett narkotikafritt Skara.

–          Verka för en förstärkt polisnärvaro.

–          Förhindra tiggeri genom att göra den tillståndspliktig.trygghet

–          Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en demokratisk och drogfri verksamhet.

–          Stöd till nattvandrarna, grannsamverkan och liknande sammanslutningar.

–          All personal inom offentlig sektor ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret

 

 

 

Ansvarsfull invandringspolitik

 

Utgå från flyktingarnas bästa genom att ge hjälpen i närområdet.

Ingen särbehandling av invandringsgrupper på bekostnad av andra samhällsgrupper ska få förekomma.

 

–          Kommuninvånarna ska ha inflytande och medbestämmanderätt gällande invandrings- och asylfrågor i kommunen.

–          Mångkulturellt bokslut där alla kostnader och intäkter för kommunens invandringsmottagning tydligt redovisas, både när det gäller kommunala, statliga och regionala medel.

–          Prioritera svenskundervisning och avskaffa den resurskrävande hemspråksundervisningen.invandring

–          Återvandringsersättning för de invandrare som vill återvända till sina hemländer.

–          Kommunen ska omförhandla sina avtal med Migrationsverket både gällande flyktingmottagning och ensamkommande ungdomar.
Vår ambition är att avtalen ska vara utformade som så kallade nollavtal.

 

 

Företagsamhet, grunden till vårt välstånd

 

Genom en positiv företagarkultur skapar och bygger vi ett hållbart och livskraftigt samhälle.

 

–          Främja företagandet genom att verka för en positiv företagarkultur.välstånd

–          Verka för en utbyggnad och förbättring av E20.

–          Utveckling av nya och större industritomter med färdig detaljplan.

–          Livaktigare centrum- och torghandel, genom billigare avgifter och stöd med marknadsföring.

–         Stötta lokala livsmedelsproducenter genom att vidarutveckla arrangemang typ ”Bondens egen marknad”

 

Sunt förnuft i vår gemensamma välfärd 

 

Måttfullhet och varsamhet med skattebetalarnas pengar.

 

–          Kommunen skall prioritera kärnverksamheten.pengar

–          Bättre förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden med mer lärlingsjobb inom omsorgen.

–          Beredskapsarbete för arbetslösa som får försörjningsstöd.

–          Ökad möjlighet till heltid för kommunalt anställda inom vård, skola och omsorg

 

Sverigedemokraterna Götene

c/o SD Skaraborg

Box 377

532 24 Skara

Telefon: 0707-16 70 04

www.gotene.sverigedemokraterna.se